GO UP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1.prodávající:

Kateřina Calcaňo Silven, 796 01, Prostějov, Okružní 3426/75, IČ: 09423397.

Bankovní účet v CZK: Equabank, 000000-1033157121/6100

Bankovní účet v EUR: Equabank, 000000-1033157105/6100

Bankovní účet v USD: Equabank, 000000-1033157156/6100

2.kupující:
Za kupujícího lze považovat pouze osobu (fyzickou nebo právnickou), která je jako kupující označena v řádně vyplněných formulářích systému ENERGIE ZEMĚ. Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště, telefonní čísla, E-mail, místo doručení zboží, …..) správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů . Těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Kupující je povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených ve Formuláři objednávky.

II.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje, potřebné pro komunikaci s Vámi, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo Vás s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách – slevy, akce apod.
Společnost Energie Země se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy .
Přístup k Vašim údajům je umožněn pouze vybraným pracovníkům společnosti Energie Země.
Registrací údajů v systému potvrzujete souhlas s výše uvedeným účelem použití Vašich osobních údajů a skutečnost, že tato data poskytujete dobrovolně.

III. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

1.závazek prodávajícího
Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

2. závazek kupujícího
Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
3. předmět koupě
Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované v objednávce kupujícího.

 

IIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ VYBRANÉHO ZBOŽÍ

1. místo dodání
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři.

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží

prvnímu dopravci. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 30 dnů. Pokud některá objednaná položka není ihned k dispozici, budeme vás kontaktovat. V běžných případech zboží expedujeme do 7 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka.

2. objednávka
Odeslaná platná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána Energie Země. Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:
a) po vzájemné dohodě, a to v jakémkoli okamžiku, přičemž prodávající je oprávněn storno objednávky nepřijmout, pokud se nejedná o důvod uvedený v odst. 2.b)
b) ze strany kupujícího, jen do doby započetí expedice objednaného zboží (odeslání zboží poštou, nebo kurýrní službou apod.). Stav v jakém se objednávka nachází je k dispozici online v nákupním košíku pod příslušným kódem objednávky, který je kupujícímu sdělen ihned při odeslání objednávky a následně zaslán na jeho e-mailovou adresu.
c) prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, nejdéle však do 14 dní poté co se prodávající o této skutečnosti dozvěděl.

3. způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Při jiném způsobu doručení než poštou nebo osobním odběru, bude čas a místo doručení objednávky kupujícímu upřesněno vzájemně telefonicky nebo elektronickou poštou po zkompletování objednávky prodávajícím. Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

4. úložní doba, částečné plnění
Za doručení zboží kupujícímu lze konečné považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 14 dnů po uplynutí dodací lhůty . Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě

 5. doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajišťuje prodávající. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl. VI.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

 

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. cena předmětu koupě
  Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na www.energiezeme.com. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.
 2.  cena dopravy 
  Zboží bude zpravidla dodáno na náklady kupujícího.
 3.  ostatní náklady
  Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím www.energiezeme.com především pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet.

VI. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. kupující
  Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného předmětu koupě nejpozději do 10 dnů od převzetí předmětu koupě. Kupující není oprávněn podle předcházející věty odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné koupě zboží podléhajícího rychlé zkáze, opotřebení či zastarání. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 53 Občanského zákoníku.
 2. prodávající
  Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím v úložní době (viz čl. V.3.) těchto podmínek. V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

VII. ZÁRUKA, REKLAMACE VAD A PRAVOSTI PŘEDMĚTU KOUPĚ

 1. Reklamace lze uplatňovat např. v případě skryté vady, avšak reklamované zboží se musí nacházet ve zcela nepozměněném stavu, tak jak bylo dodáno.
 2. Veškeré reklamace se vyřizují ihned po jejím uplatnění kupujícím. Kupující musí uplatnit nárok na reklamaci do 3 dnů od převzetí zboží např. osobně, telefonicky, faxem nebo poštou, kde je rozhodující datum podacího razítka. Po vypršení lhůty ztrácí kupující na reklamaci nárok. Tento bod se nevztahuje na reklamace z důvodu pravosti resp. nepravosti zakoupeného zboží, kde má kupující zákonnou záruční dobu 24 měsíců.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.
 2. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 15.08. 2020.
 3. SCHVÁLENÍ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK  ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

V okamžiku, kdy kupující v systému ENERGIE ZEMĚ s .r.o klikne na odkaz “OBJEDNAT” umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly řádně tyto Všeobecné smluvní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.